Spoločnosť pre nové materiály a technológie

Spoločnosť pre nové materiály a technológie, ktorá bola založená v roku 1993, je zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností a odborných znalostí členov, na uspokojenie ich odborných a spoločenských potrieb, na podporu rozvoja vedy a techniky v oblasti nových materiálov a technológií, vrátane ich aplikácie vo výrobnej praxi. 

Od roku 1993 je SNMT členom Federácie európskych materiálových spoločností (FEMS).

Je to nezisková asociácia, ktorá zastrešuje európskych materiálových vedcov a inžinierov v rôznych oblastiach činnosti a to vrátane kovov, polymérov, keramiky, kompozitov, skla, nano- a biomateriálov. FEMS v súčasnosti združuje 27 materiálových spoločností z 22 európskych krajín s viac než 25 000 členmi naprieč celou Európou.

Ciele asociácie sú:

 • podporovať šírenie vedeckých, technických a iných poznatkov týkajúcich sa materiálov.
 • uľahčiť komunikáciu a výmenu informácií medzi jej členmi. 
 • koordinovať činnosť členských spoločností s cieľom optimálne využívať zdroje.
 • zabezpečiť optimálnu viditeľnosť materiálovej vedy a inžinierstva vo vládnych a mimovládnych organizáciách, v ekonomike a v akademickom prostredí.
 • prispieť k rozvoju väzieb a spolupráce medzi akadémiou, vzdelávacími inštitúciami a priemyslom.

Činnosť FEMS je zabezpečená Výkonným výborom (Executive Committee), ktorý sa skladá z 5 volených členov z jednotlivých národných spoločností. Všetky spoločnosti sa zúčastňujú Generálneho zhromaždenia, ktorý sa koná každoročne počas konferencií EUROMAT.

SNMT je od roku 2021 členom Rady slovenských vedeckých spoločností

Partneri a kolektívni členovia SNMT Slovensko

 

NAŠA PONUKA

Výhody členstva

Individuálne členstvo môže získať každý občan SR, alebo občan inej štátnej príslušnosti po dosiahnutí veku 18 rokov. Kolektívne členstvo môže získať každá právnická osoba pôsobiaca v SR.

 • Informácie z domova aj zo zahraničia o vývoji jednotlivých oborov
 • Sprostredkovanie pridruženého členstva vo FEMS (a z toho vybrané zľavy na FEMSom podporované konferencie) 
 • Zvýhodnený prístup k materiálovým a iným databázam a publikáciám

 • Získavanie a šírenie poznatkov cestou odborných prednášok a seminárov.

 • Možnosť aktívnej publikačnej činnosti a propagácie vlastných výsledkov/výrobkov v odborných a informačných časopisoch, s ktorými SNMT spolupracuje resp. v bulletine FEMS v Euromaterials

 • Možnosť reklamy výsledkov/ produkcie pri akciách poriadaných SNMT resp. FEMS

 • Zvýhodnené vstupné na semináre/ konferencie/ výstavy poriadané v spolupráci so SNMT

 • Podpora študentov (stáže doma aj v zahraničí, dotované súťaže a pod.)


Práva členov

 • Podieľať sa na všetkých formách činnosti SNMT
 • Využívať členské výhody
 • Voliť a byť volený do všetkých orgánov spoločnosti
 • Podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných inými členmi
 • Byť informovaný o všetkých aktivitách SNMT
 • Využívať informačné, poradenské, expertízne a ďalšie služby poskytované SNMT

Povinnosti členov

 • Dodržiavať stanovy spoločnosti
 • Riadne vykonávať zverené funkcie a úlohy
 • Hájiť záujmy a poslanie spoločnosti
 • Platiť členský poplatok riadne, včas a v plnej stanovenej výške

Členské poplatky SNMT

Ročné členské poplatky

Individuálne členstvo - ročný poplatok €10
Kolektívne členstvo (platí, ak sú zaregistrovaní viac ako 3 zamestnanci) 
€8/člen                    Individuálne členstvo (študent, emerit) - ročný poplatok €5

 

Staňte sa členom