2. Strategický seminár

Cieľom seminára je ponúknuť nové možnosti posilnenia spolupráce medzi firmami, ústavmi Slovenskej akadémie vied, slovenskými univerzitami a motivovanými študentami vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe.  

Súčasťou seminára bude diskusia o požiadavkách súčasnej priemyselnej praxe na rozsah profesijných kompetencií absolventov technického univerzitného vzdelávania. 

Počas seminára budú predstavené charakterizačné metódy dostupné na univerzitných pracoviskách a pracoviskách ústavov SAV.

TÉMY

  • Materiálové inžinierstvo
  • Charakterizačné techniky
  • Udržateľné a environmentálne riešenia
  • Inžinierstvo a špeciálne aplikácie
  • Koncepčné, metodické a obsahové otázky univerzitného vzdelávania v odboroch Materiály a Výrobné technológie

Výhody účasti pre firmy

- Získanie aktuálnych informácií o moderných postupoch hodnotenia vlastností technických materiálov na makro-, mikro- a nano úrovni, v kontexte na široké spektrum konvenčných aj progresívnych strojárskych výrobných technológií.

-  Možnosti získania námetov na riešenia špecifických výrobných problémov.

-  Vytvorenie užšej spolupráce s akademickým prostredím, poskytujúcej možnosti zapájania sa do aktuálnych výziev spoločných výskumno-vývojových projektov.

- Možnosť participácie na zvyšovaní kvality vzdelávania a výchovy vysoko profesionálnych a motivovaných absolventov technického univerzitného vzdelávania.

Výhody účasti pre študentov

-  Vytvorenie kontaktov na priemyselných partnerov s možnosťou participácie na rôznych študentských programoch, zameraných na spoluprácu vzdelávacieho a priemyselného sektora.

-  Akcelerácia osobného profesného rozvoja formou získavania praktických skúseností v reálnych podmienkych praxe.

Výhody účasti pre univerzity a akadémiu

-  Získanie atraktívnych partnerov z prostredia priemyselnej praxe.

-  Vytvorenie podmienok na transfer výsledkov výskumu do praxe.

-  Možnosť participovať na riešení aktuálnych problémov priemyselných podnikov.


Pre ďalšie informácie prosím využijte nasledujúce odkazy: