Generálne zhromaždenie SNMT

16.06.2019

Srdečne pozývame všetkých aktívnych členov ako aj záujemcov o členstvo v SNMT na generálne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční: 24. júna 2019 od 11:00 na Ústave Materiálov a Mechaniky Strojov SAV (ÚMMS SAV), Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava - Patrónka.

Navrhovaný program Generálneho zhromaždenia:

1.) Otvorenie Generálneho zhromaždenia

2.) Voľba volebnej a návrhovej komisie

3.) Schválenie nových členov SNMT

4.) Diskusia o postupe obnovy činnosti SNMT

5) Schválenie zmeny stanov SNMT

     5a.) zmena sídla SNMT

     5b.) voľba orgánov SNMT: riadiací výbor SNMT, prezident, viceprezident, kontrolná rada,         tajomník, hodpodár

     5c.) zmena v organizačnej štruktúre SNMT.

6.) Rôzne

7.) Záver

V prípade akýchkoľvek otázok a návrhov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: snmt@snmt.sk

Tešíme sa na účasť všetkých členov, ako aj záujemcov o členstvo.

On-line formulár pre prihlásenie sa do SNMT

Realizačný Team